Pobyt w bursie w roku szkolnym 2021/2022

Rodzice wychowanków bursy lub pełnoletni wychowankowie bursy, którzy wyrażają wolę kontynuacji pobytu w bursie w roku szkolnym 2021/2022 są zobowiązani do złożenia “Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w placówce”.

Do kontynuowania pobytu w bursie uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy, a roku szkolnym 2021/2022 będzie uczniem klasy programowo wyższej w szkole, do której uczęszcza.

Termin składania deklaracji: 12 kwietnia 2021 r. – 07 maja 2021 r.

Brak złożenia deklaracji we wskazanym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z pobytu w bursie w roku szklonym 2021/2022.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19, deklarację należy złożyć elektronicznie na adres: wychowawca@bursawagrowiec.pl

Druk deklaracji: kliknij aby pobrać

Instrukcja składania deklaracji:

  1. Pobierz druk deklaracji (link powyżej),
  2. Wydrukuj, wypełnij i podpisz,
  3. Wykonaj skan za pomocą skanera lub aplikacji w telefonie np. (Microsoft Lens – PDF Scanner),
  4. Skan powinien być wykonany w formacie PDF,
  5. Zweryfikuj czytelność skanu (skan powinien być czytelny),
  6. Gotowy skan wyślij na adres wychowawca@bursawagrowiec.pl w tytule wpisując “Deklaracja”.

Weryfikacja złożonych deklaracji oraz podanie do publicznej wiadomości listy wychowanków*, którym wyrażono zgodę na możliwość kontynuacji pobytu w bursie w roku szkolnym 2021/2022 nastąpi do 14 maja 2021 roku.

*) Lista zostanie zamieszczona na stronie blog.bursawagrowiec.pl

Powrót do nauki po feriach

W okresie 18.01.2021 r. – 31.01.2021 r. w szkołach ponadpodstawowych nauka odbywa się zdalnie.

Wychowankowie odbywający zajęcia praktyczne u pracodawców mają możliwość pobytu w bursie w tym okresie, z zastrzeżeniem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby.

W trosce o bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, Bursa pozostaje w kontakcie z Wychowankami i ich Rodzicami poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Odbiór rzeczy z bursy!

Wyznacza się dodatkowy i jednocześnie ostateczny termin odbioru przez wychowanków rzeczy pozostawionych w bursie na dzień 15 grudnia 2020 roku w godzinach 9:00 – 13:00.

Odbiór rzeczy jest obowiązkowy! Bursa nie odpowiada za rzeczy pozostawione w placówce.

Ważne – przed przyjazdem należy podać telefonicznie (67 26 20 186) godzinę przyjazdu do bursy.

Odbiór rzeczy z bursy

Informujemy, iż odbiór pozostawionych przez wychowanków rzeczy w bursie jest możliwy w następujących terminach:

  • 27 listopada 2020 roku (piątek),
  • 02 grudnia 2020 roku (środa),
  • 07 grudnia 2020 roku (poniedziałek),

w godzinach 9:00 – 13:00, po wcześniejszym telefonicznym wskazaniu terminu i godziny planowanego przyjazdu.

Odbiór rzeczy z bursy możliwy będzie jedynie z zachowaniem reżimu sanitarnego!

Wnioski o zwrot nadpłaty

W terminie od 25 listopada 2020 roku do 10 grudnia 2020 roku prosimy o przesyłanie wniosku o zwrot nadpłaty za pobyt dziecka w bursie.

Wnioski prosimy przesyłać na adres e-mail: ksiegowosc@bursawagrowiec.pl

We wniosku prosimy podać numer rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty.

Zwrot nadpłaty nastąpi w terminie do 18 grudnia 2020 roku.

Zawieszenie zajęć

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1389 ze zm.) działalność opiekuńczo-wychowawcza bursy zostaje zawieszona od dnia 24 października 2020 roku do odwołania.